TÜRKİYE RAFTİNG FEDERASYONU BAŞKANLIĞI

Rafting 2. Kademe Temel Antrenör Uygulama Eğitimi;

• Yeri                                      :Antalya / Manavgat, Köprülü Kanyon

• Tarihi                                   :18 – 25 Kasım 2021

• Başvuru Tarihleri                 :08 – 14 Kasım 2021

• Katılımcı Listenin İlanı        :15 Kasım 2021

• Katılımcı Sayısı                    :En Az 10 - En Fazla 50 Kişi

• Kurs Ücreti                          :300 TL

Katılımcılar başvurularını, 08-14 Kasım 2021 tarihleri arasında, E-devlet - Spor Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştireceklerdir.

Başvurularını yapan ancak son başvuru tarihine kadar ödeme yapmayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvurularını ve ödemesini doğru ve eksiksiz yapan adaylar en fazla 50 kişilik kontenjan olacak şekilde Katılımcı listesinde yer alacaklardır.

Uygulama Eğitimine başvuru yapan adayların en fazla katılımcı sayısının üzerinde olması durumunda Türkiye Rafting Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatında yer alan öncelik koşulları kapsamında Katılımcı listesi belirlenecektir.

Kurs Katılımcı Listesi 15 Kasım 2021 tarihinde Federasyonumuz resmi internet sayfasında yayınlanacaktır. Listede ismi bulunmayan kişiler kursa katılamayacaklardır.

(E-DEVLET) SPOR BİLGİ SİSTEMİ ÜZERİNDEN KURSA BAŞVURU ŞEKLİ:

“E-Devlet Giriş -> Gençlik ve Spor Bakanlığı -> Spor Bilgi Sistemi -> Uygulamaya Git -> Spor Elemanı -> Kurs” adımlarını takip ederek istenen tüm bilgileri eksiksiz doldurarak başvurunuzu yapmanız gerekmektedir.

Kayıt sırasında girmiş olduğunuz E-posta ve GSM bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. Kursa katılma hakkı kazandığınızda tüm bilgilendirme metinleri E-posta adresiniz üzerinden gerçekleşecektir.

Başvurular, Federasyonumuzca değerlendirilecek ve başvuru şartlarını sağlayan adayların Elektronik Posta(E-Posta) adresine, kurs ücretini yatırabilmek için, referans numarası gönderilecektir. Referans numarası gönderimleri günlük kontroller sonrası yapılacak olup adayların başvurularını son ana bırakmamaları ve kendilerine ödeme için zaman ayırmaları büyük önem arz etmektedir. Gelen referans numarasını kontrol ederken gereksiz ya da spam klasörlerinizi de kontrol etmeniz rica olunur.

Kurs için başvuru evrakları E-devlet kapısı, Spor Bilgi Sistemi üzerinden eksiksiz olarak yüklenecektir. Ayrıca Federasyona fiziki olarak göndermenize veya kursun gerçekleşeceği yere getirmenize gerek yoktur.

ÖDEME BİLGİSİ:

Kurs Başvuru Ücreti 300,00 TL'dir.

Ödemenin, E-posta adresinize gönderilen referans numarası ile T.C. Ziraat Bankasına 14 Kasım 2021 tarihi saat 16:00’a kadar yapılması gerekmektedir.

(Kurs Ücretleri Ziraat Bankası Şubeleri, Atmler ve Mobil Bankacılık üzerinden yapılmaktadır.) Mobil Bankacılık: Ödemeler - Diğer Ödemeler - Diğer Kurum Ödemeleri - Gençlik ve Spor Bakanlığı kısmından yapılmaktadır.)

IBAN numarasına yatırılan ödemeler E-devlet sistemi üzerinden görünmeyeceği için KESİNLİKLE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ödemeler yalnızca REFERANS NUMARASI ile yapılmalıdır.

BAŞVURU ŞARTI:

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1. Kademe Rafting Yardımcı Antrenör Belgesine sahip olan ve belge tarihi üzerinden en az bir yıl geçenler,

En az 2. Kademe Antrenörlük Temel Eğitimi Programından başarılı olan adaylar veya üniversitelerin beden eğitimi ve spor eğitimi veren fakülte veya yüksekokullarından mezun olanlar, mezuniyet tarihinden itibaren 4 yıl boyunca Antrenör Temel Eğitimi Programından muaf olup uygulama eğitimine başvurma hakkına sahiptir.

a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b)En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c)Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile malûl bulunmamak.

ç)Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın alma, kabul etme veya bulundurma, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından mahkûm olmamak.

d)En az on sekiz yaşını bitirmiş olmak.

e)13/7/2019 tarihli ve 30830 sayılı Resmî Gazete’ de yayımlanan Spor Disiplin Yönetmeliği ile Federasyonun Disiplin Talimatına göre son üç yıl içinde olmak şartıyla bir defada altı aydan fazla veya toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak.

f)17 nci madde hükümleri saklı kalmak kaydıyla aynı veya daha üst kademedeki temel eğitim sınavında başarılı olmak.

(2) Birinci fıkranın (e) bendinde yer alan hüküm; dopingle mücadele kural ihlali sebebiyle iki yıl ve üzeri hak mahrumiyeti cezası alanlar yönünden ceza alınan süre boyunca bu Talimat kapsamında yapılacak antrenör eğitim programlarına katılamama şeklinde uygulanır.

Katılımcı sayısı ve diğer hususların belirlenmesinde, Türkiye Rafting Federasyonu Antrenör Eğitim Talimatı hükümleri uygulanır.

Başvuru sırasında istenen iletişim bilgilerinin (GSM ve E-posta) ve belgelerin başvuru sahibine ait, doğru ve erişilebilir olması başvuru sürecinin tamamlanabilmesi için önemlidir. Doğru ve erişilebilir olmayan ve/veya başvuru sahibine ait olmayan iletişim bilgileri ve/veya belgelerden kaynaklanan aksaklıklardan başvuru sahibi sorumludur.

Kurs açılış ve kayıt işlemleri sırasında, kursa başvuruları kabul edilmiş adaylar içerisinden ilan edilen yer ve saatte hazır bulunan kursiyer sayısının 10 kişiden az olması durumunda söz konusu kurs İPTAL edilecektir.

Kursa kabul edilmeyen başvuru sahiplerinin ödemiş oldukları kurs ücreti iade edilecektir. Kursa katılım hakkı kazanıp, kursa mazeret bildirmeyerek katılmayanların ücretleri iade edilmeyecektir.

Adayların kurs alanına alınmasında HES kodu sorgulaması yapılacaktır. Kurs sürecinde HES kodunu yanında getirmeyen, yapılan kontrollerde riskli olduğu (T.C. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Covid-19 temaslısı olan) tespit edilen ve kurs binasına giriş esnasında vücut sıcaklığı 38 derece ve üzeri olan kursiyerler kurs binasına alınmayacaktır ve kurs ile ilişiği kesilecektir.